Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu http://www.filtreo.pl/

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest firma Mama Margaret spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Trzmiela 2, 60-185 Skórzewo, NIP: 7773357156, REGON: 385159009, KRS: 0000820536, która prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu http://www.filtreo.pl/. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@filtreo.pl lub nr telefonu +48 500 031 821.
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator uzyskuje Dane osobowe bezpośrednio od Klientów poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Klienta na stronie www oraz podczas zapisu na newsletter w naszym sklepie. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Klientów, np. w zakresie adresu zamieszkania lub numeru NIP, Administrator otrzymuje od Klientów w związku z realizacją transakcji sprzedaży. Dane osobowe Klientów uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami oraz w ramach kontaktu z konsultantami.

CEL PRZETWARZANIA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu zapewnienia funkcjonalności Sklepu Internetowego, zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Klientom zarejestrowania się w Sklepie Internetowym, zapisania się na newsletter, kontaktu ze Sklepem Internetowym. Administrator zapewnia także możliwość kontaktu z konsultantami za pośrednictwem dedykowanego web chat’a.
 2. Administrator będzie wykorzystywał dane osobowe Klientów także dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Klienta płatności, dostawę towarów do wskazanego miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży, jak również umożliwienia Klientowi realizacji uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi, jak również z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 3. Administrator przetwarza także dane osobowe Klientów dla swoich celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie oferty produktów oraz usług poprzez prezentowanie Klientom dopasowane do ich zainteresowań ofert oraz promocji. W tym celu Administrator dokonuje czynności profilowania. Profilowanie przez Administratora nie ma wpływu na prawa lub wolności Klientów.
 4. W przypadku wyrażenia odrębnej, dobrowolnej i świadomej zgody na otrzymywanie Newsletter lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, Administrator będzie wykorzystywać adres e-mail i numer telefonu Klientów, w celu przedstawienia im swojej aktualnej oferty handlowej.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy (jeżeli osoba fizyczna ją prowadzi)
 • adres zamieszkania
 • adresy dostaw
 • numer NIP (dla firm)
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • historia transakcji
 • bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności
 • podpis Klienta
 • informacje o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego (pliki cookies)
 • numer IP
 • informacje o urządzeniu, z którego Klient korzysta odwiedzając stronę www Administratora (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 • historia komunikacji z Administratorem
 • reklamacje
 • opinie
 • dodatkowe informacje o Kliencie, zawarte w korespondencji e-mail lub przedstawione w rozmowie telefonicznej
 • zgody.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe Klienta jest zależny od celu przetwarzania:

 • rejestracja w Sklepie Internetowym i/lub zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki Klient jest zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 • realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 • udzielanie odpowiedzi na pytania – w przypadku zarejestrowanych użytkowników serwisu – przez czas, o którym mowa w pierwszym przypadku powyżej; dla Klientów, którzy nie dokonali Rejestracji- przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
 • pozyskane dane o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej – przez cały okres kiedy bycia Klientem Administratora, a następnie przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy Klient zaprzestał korzystania ze świadczonych przez Administratora usług oraz nie dokonywał zakupów w Sklepie Internetowym.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przekazuje dane osobowe Klientów jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które Klient zamówił. Dane osobowe Klientów Administrator może przekazać następującym zaufanym partnerom:

 • firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru
 • podmiotom odpowiedzialnym za naprawę zakupionego towaru, w przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
 • firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego;
 • podmiotom świadczącym dla Administratora usługi księgowe - w celu rozliczenia dokonywanych transakcji;

Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Klientów Administrator, tam gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji.
W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi zakupami, dane osobowe Klientów niezbędne dla zrealizowania płatności, są udostępniane podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym:

 • system płatności PayU
 • system płatności PayPal

Dane osobowe Klientów w określonych przypadkach mogą być przetwarzane przez Mama Margaret Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Skórzewie nie jako administratora, lecz jako procesora, działającego na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że pracownicy ww. firmy w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych, np. w celu realizacji roszczeń z tytułu gwarancji producenta – dany producent towaru, co do którego zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne.
Administrator nie sprzedaje danych osobowych Klientów ani nie udostępnia ich komercyjnie podmiotom trzecim.
W związku z korzystaniem przez Firmę z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield);

 

Integracja Trusted Shops Trustbadge

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trustbadge firmy Trusted Shops, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii kupujących o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w sklepie.
Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów. Trustbadge (identyfikator zaufania) i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Trustbadge jest udostępniany w ramach umowy powierzenia danych przez dostawcę CDN (Content-Delivery-Network). Trusted Shops GmbH korzysta również z usług dostawców z USA. Zapewniony jest przy tym odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji o zasadach ochrony danych w Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/
W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera (pliki dziennika), zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Indywidualne dane dostępu są przechowywane w bazie danych bezpieczeństwa w celu analizy luk w zabezpieczeniach. Pliki dziennika są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu.
Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops GmbH, jeżeli po złożeniu zamówienia zdecydowali się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub uprzednio już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich – obowiązuje wówczas umowne porozumienie zawarte pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy jako kupujący są Państwo już zarejestrowani w celu korzystania z produktów Trusted Shops jest sprawdzane automatycznie na podstawie neutralnego parametru – adresu e-mail szyfrowanego za pomocą kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Adres e-mail jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomocą wartości haszującej w taki sposób, aby nie mógł zostać odszyfrowany przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.
Jest to konieczne do celów wynikających z naszych i Trusted Shops prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizowania usługi ochrony kupującego powiązanej każdorazowo z konkretnym zamówieniem oraz usługi wystawiania opinii o zakupie w sklepie. Pozostałe informacje, w tym o prawie do sprzeciwu dostępne są w informacjach o zasadach ochrony danych firmy Trusted Shops udostępnionych w linku powyżej oraz w Trustbadge.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Przy przetwarzaniu danych Administrator kieruje się następującymi regułami:

 • Reguła adekwatności
  Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;
 • Reguła transparentności
  Klient ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Jego danymi.
 • Reguła prawidłowości
  Administrator czyni starania, aby dane osobowe Klientów w systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Klient stwierdzi, że Jego dane osobowe nie zostały przez Administratora zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z Administratorem
 • Reguła integralności i poufności
  Administrator stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych oraz zabezpieczające dane przed ich utratą.
 • Reguła rozliczalności
  Administrator dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania na danych osobowych.

RODZAJE ZBIERANYCH ZGÓD

Administrator zbiera od Użytkowników oraz Klientów następujące zgody:

 • zgoda na otrzymywanie newsletter drogą elektroniczną, obejmującego informacje o nowościach produktowych, ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych itd. Tę zgodę można wyrazić na stronie www Sklepu Internetowego;
 • zgoda na komunikowanie się drogą elektroniczną lub telefoniczną w celach marketingowych – obejmuje informowanie o nowościach produktowych, ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych. Tę zgodę można wyrazić w ramach jednego z formularzy znajdujących się na stronie www Sklepu Internetowego lub podczas Rejestracji do Konta Klienta;
 • inne zgody na otrzymywanie newsletter i komunikację telemarketingową – w ramach realizowanych akcji promocyjnych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależnia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego lub dokonania zakupu produktów w Sklepie Internetowym.
Każda osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres daneosobowe@filtreo.pl lub listownie na Filtreo, ul Topolowa 1, 62-030 Luboń z dopiskiem „Dane osobowe”. Z newsletter’a możesz wypisać się w dowolnej chwili również poprzez zmianę ustawień w Koncie Klienta.
Administrator informuje, że podejmie starania, aby te działania związane z wycofaniem zgody odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie trwały dłużej niż jeden miesiąc. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

NEWSLETTER - KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. O ile wyrazili Państwo na zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów filtreo.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wycofanie jej w koncie klienta, bądź wysłanie na kontakt@filtreo.pl informacji o cofnięciu wspomnianej zgody.
 2. W przypadku wątpliwości, mogą Państwo się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@filtreo.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48500031821 (koszt połączenia według taryfy operatora).
 3. Podanie danych osobowych (adresu e-mail) do celów usługi jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Prawo ochrony danych osobowych daje osobom, których dane są przez Administratora przetwarzane, szereg praw, z których osoby te mogą skorzystać w dowolnej chwili. Korzystanie z nich będzie nieodpłatne, chyba że Klient będzie tych praw nadużywał.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:

 • prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
 • zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • z uwagi na względy interesu publicznego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
  • prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
 • zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: daneosobowe@filtreo.pl lub pisząc na adres Filtreo, ul Topolowa 1, 62-030 Luboń z dopiskiem „Dane osobowe”.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.
Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

 

 

PLIKI COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Mama Margaret Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Skórzewie.

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza firmę Mama Margaret Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Skórzewie (60-185), ul. Trzmiela 2, NIP 7773357156, REGON 385159009, KRS: 0000820536, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.filtreo.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
  2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  6. Świadczenia usług reklamowych
   • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika oraz badanie tych preferencji z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   • Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
   • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   • delicious.com [administrator cookies: Avos Systems Inc. z siedzibą w USA]
   • blip.pl [administrator cookies: GG Network S.A. z siedzibą w Warszawie]
  5. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   2. ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Więcej informacji: Polityka prywatności i cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii. Pamiętaj, że możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Zamknij
pixel